1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup výrobkov UNI, spol. s r.o., pekárenská a cukrárenská výroba, Košice a to pre formu osobného nákupu v predajniach UNI, spol. s r.o. ako aj prostredníctvom internetovej objednávky na webshope www.uni.sk. Nižšie uvedené podmienky bližšie špecifikujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Názov firmy a fakturačné údaje:

UNI, spol. s r.o. – pekárenská a cukrárenská výroba
Podnikateľská 3
040 17 Košice

IČO: 36203939
DIČ: 2020043146
IČ DPH: SK2020043146

Bankové spojenie:
TATRA BANKA: SK30 1100  0000 0026 2275 2118

Kontakt:
Email: shopuni@uni.sk
Tč: +421 55 30 90 900

Sídlo spoločnosti

Podnikateľská 3, 040 17 Košice-Barca

Prevádzky a odberné miesta:

Viedenská 1 (sídl. Ťahanovce), 

Dneperská 3 (sídl. Nad jazerom), 

Ždiarska 17 (sídl. Nad jazerom),

Južná tr. 31 (Juh-OC Astória, vedľa pošty), 

Valaliky – Hlavná 37, 

Čaňa – Ul. mieru č. 5.

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si osobne v sídle resp. v prevádzkach predávajúceho alebo elektronicky objedná tovar prostredníctvom stránky www.uni.sk

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci má povinnosť potvrdiť objednávku spravidla do 24h od prijatia. Táto doba môže byť prekročená v prípade sezónnej výluky a víkendov. Objednávka sa považuje za potvrdenú, resp. prijatú len v prípade jej preukázateľného potvrdenia predávajúcim, spravidla mailom, prípadne telefonicky. Za potvrdenie prijatia objednávky nemožno považovať automaticky vygenerovaný email o doručení objednávky.

Všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú dôverné a UNI, spol. s r.o. sa podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov zaväzuje neposkytovať tieto informácie tretej strane.

Predávajúci má právo v nasledujúcich prípadoch odmietnuť objednávku:

a) v prípade neskorého objednania,

b) z dôvodu naplnenia výrobnej kapacity,

c) z dôvodu nejasných kontaktných údajov,

d) z dôvodu neúspešného kontaktovania kupujúceho,

e) v prípade nerealizovateľnosti objednávky.

3. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný uviesť v objednávke úplné a pravdivé údaje, obzvlášť dôkladne skontrolovať správnosť ním uvádzaného telefonického a emailového kontaktu, taktiež je povinný venovať náležitú pozornosť správnemu výberu dátumu odberu, ako aj miestu odberu objednaného tovaru a rovnako tak množstvu a objednanému sortimentu tovaru. Za správnosť všetkých ním uvedených údajov zodpovedá výlučne kupujúci.

Kupujúci dostane potvrdenie prijatia svojej objednávky (stav objednávky “Spracováva sa”) až po zaplatení celej kúpnej ceny, a to po jej úhrade prostredníctvom platobného terminálu, prípadne individuálne na základe samostatnej fakturácie predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku z výrobných či kapacitných dôvodov, pričom o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. V prípade odmietnutia objednávky je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť kupujúcim zaplatenú sumu objednaného tovaru.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v dohodnutom termíne podľa údajov, ktoré si vyberie a uvedie vo svojej objednávke, najneskôr však do 24hod. od termínu uvedenom vo svojej objednávke. V prípade, že si kupujúci objednaný tovar neodoberie v určený čas a ani v náhradnom termíne do 24hod., nevzniká mu nárok na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci v takomto prípade (po uplynutí tejto 24hod. náhradnej lehoty k prevzatiu od doby prevzatia určenej kupujúcim v objednávke) musí takýto tovar, znehodnotiť a zlikvidovať.

S cenou je zákazník oboznámený pri vypĺňaní objednávky, prípadne telefonicky alebo osobne. Pri  “klasických tortách” je cena určená individuálne pre 1 kus, u tort vyrobených podľa požiadavky zákazníka je cena uvedená za kilogram, resp. individuálne za 1 ks v závislosti od náročnosti výroby. Predbežná cena za tortu podľa požiadavky zákazníka je oznámená kupujúcemu v potvrdzovacom emaile, výroba torty prebehne až po úhrade celej kúpnej ceny kupujúcim.

4. Podmienky objednania a platobné podmienky

Všetky ceny na stránkach webshopu www.uni.sk sú uvádzané s DPH.

Termíny pre vyhotovenie objednávok sú definované v závislosti na type výrobku, požadovanom množstve a aktuálnej vyťaženosti výroby. Popisy pre dodanie sú uvedené v popise produktu v elektronickom obchode alebo ich kupujúcemu oznámi individuálne predávajúci.

Všetky objednávky odoslané kupujúcim prostredníctvom internetu na stránkach www.uni.sk sú kupujúcim prehlásené ako záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí, vrátane úhrady kúpnej ceny prostredníctvom platobnej brány či v prevádzkach (odberných miestach) predávajúceho.

Objednaný tovar si zákazník preberá osobne v prevádzkach (odberných miestach) predávajúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a po predchádzajúcom zaplatení celkovej kúpnej ceny v EUR s DPH, ktorú kupujúci uhradí prostredníctvom platobnej brány Tatrabanky a.s., na stránkach www.uni.sk . Pri osobných objednávkach kupujúci taktiež vždy uhradí plnú kúpnu cenu (prípadne po dohode zálohu) v hotovosti, resp. kartou prostredníctvom platobného terminálu na prevádzkach predávajúceho.

5. Podmienky dodania

Tovar bude pripravený v termíne a na mieste určenom Kupujúcim vo vystavenej objednávke. Individuálne doručenie je možné len pri objednávkach väčšieho rozsahu, ktoré sa dojednáva individuálne.

Tovar je doručovaný na odberné miesta predávajúceho alebo kupujúcemu vždy v špeciálnom chladenom a k tomu určenom vozidle. Preprava tovaru na prevádzky/odberné miesta predávajúceho je zabezpečovaná bezplatne. Individuálne doručenie tovaru vo vyhradenom čase na základe individuálnej dohody je v meste Košice zväčša poskytované zadarmo len pri objednávkach s celkovou hodnotou  prevyšujúcou 200,00 Eur. Obalový/prepravný materiál je poskytovaný zadarmo.

V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol pri zadávaní/potvrdzovaní objednávky alebo s Kuriérom UNI, spol. s r.o. na mieste dodania, resp. nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo doručovateľskej službe Kuriér UNI spol. s r.o. v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša v plnej miere Kupujúci.

Pri neprevzatí zaplateného tovaru v termíne určenom Kupujúcim v objednávke, Predávajúci uskladní tovar vo svojej prevádzke najviac do času 24 hodín po plánovanom termíne dodania uvedenom kupujúcim v objednávke. Pri takomto dodatočnom vyzdvihnutí objednávky do 24 hodín od termínu určeného Kupujúcim na prevzatie v objednávke, Predávajúci právo záručnej doby uzná len na dobu prepočítanú na celkovú záručnú dobu, t.j. do 24 hodín po termíne dodania určeného Kupujúcim v objednávke. Ak si Kupujúci neprevezme objednávku do 24 hodín, má Predávajúci právo tovar z dôvodu rýchleho skazenia zneškodniť. Kupujúci nemá v tomto prípade právo reklamácie, ani právo na vrátenie zaplatenej sumy.

Kuriér UNI, spol. s r.o. doručuje objednaný tovar Kupujúcemu individuálne v meste Košice zadarmo len na základe individuálnej dohody pri objednávkach nad 100,00 EUR. Všetky ostatné objednávky si kupujúci prevezme osobne na vybranom odbernom mieste/prevádzke predávajúceho.

8. Podmienky stornovania

Stornovanie objednávky je možné vykonať len E-mailom najneskôr 48 hod. pred dátumom, v ktorý mal byť cukrárenský či pekárenský výrobok odovzdaný kupujúcemu. V kratšom termíne musí kupujúci uhradiť celú kúpnu cenu za objednaný tovar a kupujúcemu nevzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny a ani jej časti.

9. Záruka na tovar

a) Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar, ktorý vykazuje vadu tovaru, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho.

b) Kupujúci je povinný zaistiť obhliadku tovaru už pri jeho prevzatí a zistiť tak prípadné nedostatky obhliadkou odhaliteľné a skontrolovať kompletnosť dodávaného tovaru. Zistené nedostatky  je nutné reklamovať pri preberaní tovaru. Nedostatky nezistiteľné obhliadkou tovaru uplatní zákazník podľa ďalších podmienok reklamačného poriadku UNI, spol. s r.o.

c) U potravinárskeho tovaru typu zákusky, torty, mini dezerty, pekárenské výrobky a všetkých ďalších objednávaných produktov je záruka poskytovaná len a iba v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi pre tovar okamžitej spotreby, resp. v rozsahu uvedenom na etikete baleného výrobku.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v každom z nasledujúcich prípadov:

a) vypršaním záručnej doby (doby najneskoršej spotreby resp. minimálnej trvanlivosti) dňom reklamácie u reklamovaného tovaru, do 24hod. od dátumu prevzatia uvedeného v objednávke tovaru,,

b) svojvoľným upravením alebo pozmenením tovaru,

c) mechanickým alebo iným poškodením tovaru,

d) poškodením tovaru pri preprave k reklamácii (napríklad pokiaľ tovar nebol prepravovaný v chlade s náležitou teplotou),

e) používaním a uskladnením tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou max +8st. , prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému bytovému prostrediu alebo prostrediu reštaurácií vybavených potrebnou chladiacou technikou,

f) tovar bol poškodený použitím v rozpore s podmienkami uvedenými v obchodných, reklamačných alebo záručných podmienkach alebo ďalej v rozpore so všeobecnými zásadami platnými pre použitie alebo spotrebu obdobného tovaru,

g) tovar bol poškodený živlami.

10. Dĺžka poskytovanej záruky

Predávajúci, v zmysle platných zákonov poskytuje na tovar záruku určenú zákonom, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená záruka iná.

Záruka na tovar okamžitej spotreby je poskytovaná len a iba v rozsahu požadovanom zákonom aktuálne záruky upravujúcom.

Tovarom okamžitej spotreby sú myslené predovšetkým  voľné (nebalené) pekárenské a cukrárenské výrobky UNI, spol. s r.o., ako voľný chlieb, buchty, koláče, štrúdle, torty, zákusky, mini dezerty a podobne. V prípade balených pekárenských, cukrárenských a lahôdkarských výrobkov v rozsahu uvedenom na etikete baleného výrobku.

11. Záverečné ustanovenia

a) Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajú zo zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

b) Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov a dáva súhlas so zhromažďovaním a spracovávaním svojich osobných údajov predávajúcim, a to za účelom dodania tovaru a jeho inzercie. Narábanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu.

c) Kupujúci súhlasí s tým, že mu môžu byť zasielané emailom informácie o novinkách a zmenách obchodných podmienok predávajúceho.

d) Zmeny obchodných podmienok alebo zmluvy môžu byť vykonané iba písomne, zmenené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.

V Košiciach, dňa 21.11.2022

Henrich Burdiga

konateľ spoločnosti