Na dodaný tovar poskytujeme záruku v lehote uvedenej podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

1. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné nedostatky. Za nedostatky tovaru nemožno považovať zmenu vlastností výrobku, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho nesprávneho skladovania, nesprávnej prepravy, krájania, resp. v rozpore s účelom, na ktorý je daný výrobok určený, či nevhodného zásahu zo strany kupujúceho.

Právo na reklamáciu a zodpovednosti za nedostatky musí byť uplatnené kupujúcim pri prevzatí tovaru, alebo najneskôr do 24hod. od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie žiaľ nebude možné uznať s ohľadom na povahu tovaru určeného k okamžitej spotrebe (do 24hod.).

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie tovaru a postup pri riešení reklamácií. Týka sa tovaru, ktorý predávajúci predal kupujúcemu. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

2. Reklamáciu si kupujúci uplatní výlučne osobne, počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bol tovar zakúpený, resp. prevzatý kupujúcim na základe internetovej objednávky do 24hod. od prevzatia tovaru.

Reklamácie vybavuje: Ing. Jaroslav Liško, manažér maloobchodu UNI, spol. s r.o., tel.: 0917 617 111

3. K reklamácii je potrebné vždy predložiť reklamovaný tovar a doklad o nákupe tovaru (internetovú objednávku) u predávajúceho.

Druhy reklamácií a ich vybavenie :

a) záručná reklamácia

Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle zákona. Reklamovať je možné len výrobky pred dátumom najneskoršej spotreby/Minimálnej trvanlivosti resp. do 24hod. od prevzatia tovaru kupujúcim pri cukrárenských výrobkoch (viď Obchodné podmienky UNI, spol. s r.o.).

Reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to ak je to možné, tak výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím podobného náhradného bezchybného výrobku. Ak výmena nie je možná, predávajúci vráti kupujúcemu, po vrátení nepoškodeného výrobku a predložení dokladu o kúpe, kúpnu cenu výrobku, avšak len za predpokladu, že sa v rámci reklamácie nepreukáže poškodenie tovaru napr. nesprávnym skladovaním výrobku a podobne.

Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak chyba tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, skladovaním alebo používaním tovaru na iný účel alebo za iných podmienok, ako sa má.

b) reklamácia omylu v množstve, druhu, akosti, ceny a pod.

Ak osoba vybavujúca reklamáciu zistí oprávnenosť reklamácie podľa tohoto bodu a nie je možné odstrániť nedostatky ponukou náhradného plnenia a je zistená skutočnosť omylu v množstve, druhu, akosti či ceny, tak je reklamácia vyriešená vrátením kúpnej ceny kupujúcemu za takto oprávnene reklamovaný tovar.

4. O každej reklamácii sa vyhotoví „Reklamačný protokol – popis nedostatkov“ (https://nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf) a vytlačí dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane zákazník, originál sa založí. Každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vytlačí trojmo – tretia kópia sa postúpi manažérovi maloobchodu, viď. bod č. 2.

5. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne oznámi zákazníkovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Miesta pre osobné vybavenie reklamácií:
UNI, spol. s r.o.

sídlo: Podnikateľská 3, 040 17 Košice-Barca

Prevádzky a odberné miesta:
Viedenská 1 (sídl. Ťahanovce), 

Dneperská 3 (sídl. Nad jazerom), 

Ždiarska 17 (sídl. Nad jazerom),

Južná tr. 31 (Juh-OC Astória, vedľa pošty), 

Valaliky – Hlavná 37, 

Čaňa – Ul. mieru č. 5.

6. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom obchodu UNI, spol. s r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1 

Odbor výkonu dozoru

ke@soi.sk

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

Orgán dozoru:

https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakt_rvps.php?rvps=KE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice mesto

so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresov Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV

Hlinkova 1/c, 04001 Košice

tel.: 055/796 18 12

riaditel.KE@svps.sk

V Košiciach, dňa 21.11.2022

Henrich Burdiga

konateľ spoločnosti